رفته بودم قصابی ، خیلی هم شلوغ بود😐قصابه ، گوشت هرکی آماده میشد اینجوری صداش میزد: 📢 گوساله کی بود؟🗣☹️گوسفند بیا جلو!☹️به یکی هم گفت: تو گوسفندی؟☹️گفت نه آقا من گاوم😶خوشبختانه من جیگر خواسته بودم😊گفت جیگر بیاد جلو😂✋ همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین […]

شادباش بخند – یک روز گاو یکی از پاهاش میشکنه و نمیتونه بلند شه، کشاورز دامپزشک میاره، دامپزشک یک کارهایی انجام میده و به کشاورز میگه اگر تا سه روز دیگه بلند نشد گاو رو بکشید! گوسفند این مطلب رو میشنوه و میره پیش گاو و میگه بلند شو، ” […]

دسته بندی لطیفه ها