شادباش بخند – بیخیالِ قضاوت ها ، حسادت ها ، دشمنی ها و کینه ورزی هابیخیالِ مشکلات و نداشته هابیخیالِ هرچیز که دلم را می رنجاندبیخیالِ هرچیز که لبخند را از صورتم می دزددمتمرکز می شوم روی داشته هایمبه جای دشمنی ها و حسادتهادوستانم را می بینمو شوقی که برای […]

دسته بندی لطیفه ها