شادباش بخند – یک روز گاو یکی از پاهاش میشکنه و نمیتونه بلند شه، کشاورز دامپزشک میاره، دامپزشک یک کارهایی انجام میده و به کشاورز میگه اگر تا سه روز دیگه بلند نشد گاو رو بکشید! گوسفند این مطلب رو میشنوه و میره پیش گاو و میگه بلند شو، ” […]

دسته بندی لطیفه ها