شادباش بخند – ژاپنیه باعصبانیت به زنش میگه : هیین سا نو تیو کیشو چین شی.. زنش میگه : تو می سی ژانکو تو نو 😱 خوشم میاد همچین با دقت میخونیکه انگار اصلیتت ژاپنیهبه تلاشت ادامه بده تو میتونی 😂😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش […]

دسته بندی لطیفه ها