شادباش بخند – همکلاسی دبستانم رو دیدم کلی پیشرفت کرده بود و پولدار شده بود، ازم پرسید تو چیکار میکنی؟ دیدم خیلی ضایع هست بگم هیچی نشدم، گفتم من از اول راهنمایی تا یک ماه پیش تو کما بودم…😁😁🥺🥺 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد […]

دسته بندی لطیفه ها