شادباش بخند – رفتم جلو در خونه نامزدم بهش اس دادم: «عزیزم من رسیدم جلو در خونتونیه نیم ساعت منتظر موندم دیدم جواب نمیدهخلاصه بعد یه ساعت دوباره پیامی رو که دادم چک کردمدیدم س رسیدم رو نذاشتم هیچی دیگه الان خاطراتم رو مرور میکنم باهاش…😂😂😂 همیشه شاد باش و […]

دسته بندی لطیفه ها