شادباش بخند – دیروز تو تاکسی دو تا دختر همدیگرو دیدن شروع کردن احوال پرسى،اون یکى گفت: راستى نامزدت چطوره؟ دختره گفت: دیگه نامزدم نیست،اون یکى شروع کرد که: آره بهتر اصن بهت نمیخورد،قیافش عین شتر بود پسره ی سولاخ به تن، حالم بهم میخورد میدیدمش… یهو دختره گفت: نامزد […]

دسته بندی لطیفه ها