شادباش بخند – بابام داشت با مگس کش، مگس میکشت ازش پرسیدم تا حالا چندتا کشتی؟ گفت ۵ تا، سه تا زن و دو تا مرد گفتم از کجا فهمیدی زن یا مرد بودن رو؟ گفت: دو تا به تلویزیون چسبیده بودن و سه تا به تلفن!! مدش گرم، واقعا […]

دسته بندی لطیفه ها