شادباش بخند – معتادی داشت به دختره تیکه مینداخت: قیافه ات بیشت هیکلت بیشت تیپت بیشت چشات بیست دختره گفت: برو گمشو آشغال عوضی …!!! معتاده گفت: ادب و انژباط شفر… تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از حقوق مستمری ماهانه در آینده و پوشش […]

شادباش بخند – ‏بچه بودم تو مدرسه یه بار پرسیدن بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟گفتم رییس به باند خفن مواد مخدرهمه برگاشون ریخت تا یه هفته هر روز بابامو مدرسه میخواست واس صحبت راجب من… یه روز‌ اومد خونه گفت پسر گاو دیدی؟اون با گاو بودنش میفهمه کجا ما […]

دسته بندی لطیفه ها