شادباش بخند – ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﻳﺮﺍنی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎعی: ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ : اسكلن ﺑﻪ خداﺑﻪ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﻫﺎ : ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ماهیتابه ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻦﺑﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺍ : ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺩﺯﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﻨﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﻩﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ : ﺁﻓﺮﻳﻦ! ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻥ، کار برات ریختهﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎ […]

شادباش بخند – معلم از بچه ها عکس گرفت و گفت: ببینید چقدر قشنگه، چند سال بعد میگید: این حسن که دکتر شده، این علی که مهندس شده این شادباش هم که هیچی نشده، شادباش از ته کلاس صدا زد: اینم آقا معلمه، روحش شاد، مرده 😁😁😁🥺🥺🥺 همیشه شاد باش […]

دسته بندی لطیفه ها