شادباش بخند – ديروز حوصله م سر رفته بود زنگ زدم 118 گفتم: شماره اديسون لطفا! اونم يه شماره بهم داد!منم به اون شماره زنگ زدم. اونم جواب داد و گفت:تيمارستان سلامت بفرمائيد!اصن ملت گرگ شدن ديگه نميشه سر کارشون گذاشت😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش […]

دسته بندی لطیفه ها