شادباش بخند – اگر مادر شوهرتان به همراه خواهر شوهرتان در حال غرق شدن باشند و شما فقط یک حق انتخاب داشته باشید کدام گزینه را انتخاب میکنید؟ الف.شهربازی😌ب.سینما😁ج.رستوران😉د.نیم کیلو تخمه😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه […]

شادباش بخند – زنه به شوهرش میگه داری میای خونه سرراه شام بخر، من خسته ام و حال ندارم شام درست کنم. بعد از رسیدن زنه از شوهر میپرسه: واسه شام چی خریدی؟ شوهرش میگه: کوفت، زهرمار، درد بی درمون زنه میگه: خوب کاری کردی، ننت و خواهرت واسه شام […]

دسته بندی لطیفه ها