رفیقم زنگ زده بی مقدمه میپرسه میدونی قیمت نبات چنده؟ 😐 میگم : نه! چطور؟پرسید : نقل چی؟ گفتم : نه بابا نمیدونم! میخوای عروسی کنی؟ گفت : نه… 😐فقط می خواستم ثابت کنم خیلی خری! آخه از قدیم گفتن خر چه داند قیمت نقل و نبات!!! 😐 مردم بد […]

دسته بندی لطیفه ها