شادباش بخند – بیخیالِ قضاوت ها ، حسادت ها ، دشمنی ها و کینه ورزی هابیخیالِ مشکلات و نداشته هابیخیالِ هرچیز که دلم را می رنجاندبیخیالِ هرچیز که لبخند را از صورتم می دزددمتمرکز می شوم روی داشته هایمبه جای دشمنی ها و حسادتهادوستانم را می بینمو شوقی که برای […]

شادباش میزنه تو گوش دوستش، دوستش میگه از عمدی زدی یا شوخی؟ شادباش میگه از عمد!! دوستش میگه خوب کردی، اصلا حوصله شوخی نداشتم. همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس جدی […]

دسته بندی لطیفه ها