شادباش رفت انگلیس، صبح پاشد با زنش رفتن تو خیابون یه مرده از کنارشون رد شد گقت: گود مورنینگ سر شادباش جواب داد: سر مورنینگ گود زنش گفت: اوا شادباش آقا، این آقا چی گفت؟؟ شادباش گفت: این یارو انگلیسیه گفت سلام علیکم منم گفتم: علیکم السلام   همیشه شاد […]

دسته بندی لطیفه ها