شادباش بخند – زنه به شوهرش میگه داری میای خونه سرراه شام بخر، من خسته ام و حال ندارم شام درست کنم. بعد از رسیدن زنه از شوهر میپرسه: واسه شام چی خریدی؟ شوهرش میگه: کوفت، زهرمار، درد بی درمون زنه میگه: خوب کاری کردی، ننت و خواهرت واسه شام […]

دسته بندی لطیفه ها