شادباش بخند – به آدم هایی که تنها میرن سینما، کافه و پارک زل نزنید. هیچ مشکل خاصی ندارن، فقط زودتر از شما به این درک رسیدن که تا آخر عمر تنها کسی که کنارته، خودتی همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ […]

دسته بندی لطیفه ها