شادباش بخند – یکی از افتخارات دوران ابتدایی من اینه که مبصر کلاس بودم وقتی کسی درس نمره کم میگرفتمعلم به من میگفت: ببرش دفتر بگو که درس نخونده… اون لحظه حس پلیس بین المللو داشتممنم میبردمش بیرون پول میگرفتم ولش میکردم.😎از اولش تو کارخیر بودم😂 همیشه شاد باش و […]

دسته بندی لطیفه ها