شادباش بخند – من آدم غایب جوابی هستم، یعنی دو سه هفته بعد از اینکه یارو یه چیزی بارم کرد، تو حموم جوابش رو به خودم میدم!! چند درصد از شما هم غایب جواب هستید؟؟ دوست داشتین کامنت بنویسید همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد […]

دسته بندی لطیفه ها