رفته بودم قصابی ، خیلی هم شلوغ بود😐قصابه ، گوشت هرکی آماده میشد اینجوری صداش میزد: 📢 گوساله کی بود؟🗣☹️گوسفند بیا جلو!☹️به یکی هم گفت: تو گوسفندی؟☹️گفت نه آقا من گاوم😶خوشبختانه من جیگر خواسته بودم😊گفت جیگر بیاد جلو😂✋ همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین […]

دسته بندی لطیفه ها