روزی شادباش داشت کشمش میخورد که یکی از دوستاش اومد گفت شادباش چه میخوری؟ شادباش گفت نهطرف گفت نه دیگه چیه این چه جوابیه؟ شادباش گفت مختصر جواب دادمطرف گفت یعنی چی مختصر جواب دادی؟ شادباش گفت اگر بگویم کشمش، خواهی گفت به منم بده و من هم خواهم گفت […]

دسته بندی لطیفه ها