روزی شادباش داشت کشمش میخورد که یکی از دوستاش اومد گفت شادباش چه میخوری؟ شادباش گفت نهطرف گفت نه دیگه چیه این چه جوابیه؟ شادباش گفت مختصر جواب دادمطرف گفت یعنی چی مختصر جواب دادی؟ شادباش گفت اگر بگویم کشمش، خواهی گفت به منم بده و من هم خواهم گفت […]

شادباش بخند – من آدم غایب جوابی هستم، یعنی دو سه هفته بعد از اینکه یارو یه چیزی بارم کرد، تو حموم جوابش رو به خودم میدم!! چند درصد از شما هم غایب جواب هستید؟؟ دوست داشتین کامنت بنویسید همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد […]

دسته بندی لطیفه ها