شادباش بخند – در گاوبازی میدونی به کی جایزه اول تعلق میگیره؟ به کسی که نسبت به حمله گاو بهترین جاخالی ها رو داده…. نه به اون کسی که با گاو درگیر شده در زندگی هم وقتی گاوی به سمتتون میاد حتما کنار بکشید! درگیری با گاوهای زندگی بی فایده […]

دسته بندی لطیفه ها