شادباش بخند – معتادی داشت به دختره تیکه مینداخت: قیافه ات بیشت هیکلت بیشت تیپت بیشت چشات بیست دختره گفت: برو گمشو آشغال عوضی …!!! معتاده گفت: ادب و انژباط شفر… تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از حقوق مستمری ماهانه در آینده و پوشش […]

دسته بندی لطیفه ها