شادباش میره آمریکا خونه برادرش، استفاده از توالت فرنگی رو بلد نبودهیواشکی  یه گلدون پیدا میکنه و کارش رو انجام میده و خاک میریزه روشبعد از سه ماه برادرش بهش زنگ میزنهمیگه شادباش بگو کجا ریدی؟سه تا خونه عوض کردم هنوز بوی گندت میاد!!!@@ همیشه شاد باش و بخند، وب […]

دسته بندی لطیفه ها