شادباش بخند – سرزمين آريايی از دو قوم بوجود آمده: 1- مادها2-پارت ها به همين دليل، مشکلات اين سرزمين یا از طريق مادی حل ميشود و يا از طريق پارتی…! بعد از ان نیز مردم سه گروه شدند:1-اشکانيان: آنانکه در مراسم عزادارى شرکت ميکنند و اشک ميريزند! سامانيان: آنانکه ميلياردى […]

دسته بندی لطیفه ها