شادباش واسه بچه‌هاش گربه خریده که کمتر سرشون تو گوشی باشه؛ نتیجه رو می بینید: 😂 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از حقوق مستمری ماهانه در آینده و پوشش های کامل بیمه حوادث و عمر برخوردار شوید بر روی تصویر زیر کلیک نمایید از […]

دسته بندی لطیفه ها