شادباش بخند – معلم به شاگرد میگه آرد رو بخش کن شاگرد با صدای محکم و خیلی بلند میگه: آرررررد به خاطر صدای بلند و فشار زیاد نمیتوته خودش رو کنترل کنه و می گوزه!! معلم میگه این دیگه صدای چی بود ؟؟!! شاگرد میگه: آرد رو محکم بخش کردم […]

دسته بندی لطیفه ها