شادباش بخند – ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯽ ﺷﺪ؟ﺷﺎﻩ ﺩﻕ ﮐﺮﺩ!ﻭﺯﯾﺮ ﺭﻓﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ!ﺍﺳﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ!ﻓﯿﻞ ﺧﺮﻃﻮﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ!ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻮﺩﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ! 😂😂😂😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را […]

دسته بندی لطیفه ها