شادباش بخند – بچه‌های تجربی سال کنکور اینطورین: ۱۲ ماه به کنکور: دکتر میشم۶ ماه به کنکور: پرستاری رو شاخشه۲ ماه به کنکور: تکنسین اتاق عمل هم خوبهشب قبل کنکور: دیگه یه آمپولو که میدن دستمون بعد کنکور: کنکور گورستان استعدادها😐😐 🤣🤣🤣 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد […]

دسته بندی لطیفه ها