شادباش بخند – شوهر همسایمون گل فروشه، وقتی میاد خونه بلندبلند زنشو صدا میکنه: مینای من نرگس من مریمم؟؟!! به شوهرم گفتم یاد بگیر؛ همسای۵ زنشو چه قشنگ صدا میکنه !! ار اکن به بعد شوهرم وقتی وارد خونه میشه صدام میکنه: سوهان روح من!! مته مغزم؛ چکش اعصاب من!! […]

دسته بندی لطیفه ها